Taulukko: apteekkipullojen iän määritys

Huom! Joidenkin pullojen osalta tämä määritystapa menetti merkityksensä, kun sain selville Kumelan Lasimaalaamon toimintavuodet. Kumela aloitteli toimintaansa v. 1933 ja jatkoi etikettien emalointeja noin 10 vuotta. Suurimmassa osassa pulloistani on tuo Lasimaalaamon logo, leima tai merkintä. Tällaiset pullot eivät voi olla vuotta 1933 vanhempia. Seuraava teksti ei siis tässä uudessa valossa ole enää kaikin puolin paikkansa pitävää. Jätän sen kuitenkin esille malliksi, miten apteekkipullon ikä voidaan arvioida päättelemällä.

Oletusarvoisesti nämä pullot ovat vuodelta 1940 johtuen apteekin historiasta. Osa pulloista voi olla kuitenkin vanhempia, mahdollisesti 1920-luvulta. Osa pulloista on tietysti nuorempia, mutta tässä listassa en keskity niihin.
Lähes kaikkien pullojen etiketit ovat polttomaalattuja, millä on merkitystä iän ja aitouden määrityksessä: polttomaalattua etikettiä ei pysty vaihtamaan tai muokkaamaan. Määrityslistallani ovat vain ensimmäiset pulloni, mutta otos antaa viitteet muidenkin pullojen iänmääritykseen.
Pääsääntöisesti olen pyrkinyt selvittämään siis, voisivatko jotkin pulloista olla vuotta 1940 vanhempia.

1. sarakkeessa on aineen nimi siinä muodossa kuin se esiintyy kussakin pullossa. Nimen ja sen lyhenteen muodosta voi päätellä, minkä vuoden farmakopean mukainen aine on. Tästä voi puolestaan päätellä pullon mahdollisen iän.

2. sarakkeen vuosiluku kertoo, missä farmakopeassa aine esiintyy ensimmäisen kerran (kenties eri nimellä). Taulukon farmakopeoiden ilmestymisvuodet ovat: 1885, 1914, 1937, (1940), 1956 ja 1964. Tämä vuosiluku antaa kuitenkin vain viitteen siitä, koska (lääke)aine on tullut yleiseen käyttöön. Pullon iästä se sen sijaan ei kerro kovinkaan paljon.

3. sarakkeen vuosiluku kertoo, minkä farmakopean mukainen aineen nimen lyhenne on. Tähän vuosilukuun iänmääritys pitkälti perustuukin. Yleensä pullo ei ole vanhempi kuin kyseisen farmakopean vuosiluku. Koska apteekki perustettiin uudestaan vuonna 1940, piti aineiden ja purkkien ja nimistön olla viimeisimmän, vuoden 1937 Suomen Farmakopean vaatimusten mukaisia.
Mainittakoon, että v. 1937 farmakopea on ensimmäinen farmakopea, missä annetaan lista virallisista lyhenteistä ja velvoitetaan myös niitä käyttämään.

4. sarakkeen numero kertoo, mihin kategoriaan olen kunkin pullon tai purkin sijoittanut niiden ulkoisen yhdenmukaisuuden mukaan. Saman kategorian pullot ovat luultavasti samaa hankintaerää ja siten saman ikäisiä. Tässä on kuitenkin myös epäjohdonmukaisuutta, joka selviää kunkin pullon kohdalla erikseen. Kategorioihin tarkemmin

Taulukko iän määritykseen

Etiketin lyhenne Ensimm. Nimilyhenne Antamani
farmakopea vuodelta kategoria
Acid.acetylsal. 1914 1937 4
Acid.diaethylbarb. 1914 1937 7
Acid.formic. 1937 1937 6
Acid.nitric.crud. 1885 1937 5
Acid.sulfuric.dil. 1885 ei ole 1937 9
farmakopeassa
Aetherol.tereb.crud. 1914 1937 5
Aetherol.tereb.gall.rft. 1937 1937 10
Aethyl.p.aminobenz. 1937 1937 7
Aethylmorph.hydrochlor. 1937 1937 7
Aminophenazon. 1937 1937 4
Ammon.carb. 1937 1937 3
Amyl.marant. 1937 1937 4
Antifebrin 1914 Acetanilid 10
kaikissa farm.
Aq.ophtalm.croc. 1940 eri nimellä 6
Bism.subnitr. 1937 1937 4
Bism.tribromphen. 1937 1937 1
Calc.carb.praec. 1937 1937 4
Calc.phosph.bib.crud. 1937 1937 3
Calc.sulf. ???????????? ???????????? 7
Calc.sulf.ust. 1937 1937 3
Cerium oxal. ???????????? ???????????? 7
Chloroform. 1885 ei 1937 mukainen 5
lyhenne
Codein.hydrochlor. 1937 1937 7
Coffein.c.natr.salicyl. 1937 1937 1
Cupr.sulf. 1937 1937 8
Elix.lien.hartm. 1940 nimi eri 6
muodossa
Ephedr.hydrochlor. 1937 1937 7
Extr.opii 1885 1937 7
Flos caryoph. 1914 1937 2
Fruct.foenic.plv.gr. 1914 1937 4
Fruct.pip.alb. ???????????? ???????????? 3
Hepar sulfur 1885 ei ole 1937 2
farmakopeassa
Herb.adon.vern.conc. 1937 1937 2
Herb.convall.maj. 1956 nimi eri asussa 2
 
Herb.lobel.conc. 1937 1937 2
Herb.sabin.plv.gr. 1937 1937 2
Herba equis ???????????? ??????????? 2
Hydrarg.c.creta 1914 ei ole 1937 7
farmakopeassa
Hydrarg.chlor.corr. 1937 1937 7
Hydrarg.oxicyan. 1937 1937 7
Jodibenzin. 1940 eri nimellä 8
Kal.acet. 1885 ei ole 1937 7
farmakopeassa
Kal.chloras 1937 1937 2
Kal.jod. 1937 1937 2
Kal.permang. 1937 1937 2
Kresol.crud. 1914 1937 5
Lapis pumic. ??????????? ???????????? 1
Liq.alumin.borof.10% ??????????? ???????????? 10
Liq.ferr.chlor. 10% Fe 1937 1937 6
Liq.hydrog.perox. 30% 1937 eri lyhenne 5
kuin 1937
Liq.kresol sap.crud. 1914 1937 9
Liq.pector. 1885 1937 6
Lycopod. 1885 ei ole 1937 10
farmakopeassa
Magn.subcarb. 1937 1937 4
Magn.sulf. 1937 1937 4
Mixt.oleos bals. 1940 eri nimellä 10
Molybd.acid.sulfuric. ???????????? ???????????? 8
Morph.hydrochlor. (iso) 1937 1937 10
Morph.hydrochlor. (pieni) 1937 1937 7
Naphthyl.benz. 1937 1937 2
Natr.chlor. 1937 1937 2
Natr.diaethylbarb. (iso) 1937 1937 1
Natr.diaethylbarb. (pieni) 1937 1937 7
Natr.phenylaethylbarb. 1937 1937 7
Natr.sozojodol. ??????????? ???????????? 7
Natr.sulf. 1937 1937 4
Natr.sulf.sicc. 1937 1937 4
Natr.sulfocarbol. ???????????? ???????????? 7
Natr.tetrabor. 1937 1937 3
Ol.ricini 1885 eri lyhenneasussa 5
 
Ol.sesam. 1914 1937 5
Pasta zinc.oxid.salicyl. 1937 1937 4
Phenazon. 1937 1937 4
Phenolphthalein. 1937 1937 7
Physostig.salicyl. 1937 1937 7
Prednisolon. 1964 1964 10
Pulv.aromat. 1940 1940 7
Pyranum ???????????? ???????????? 2
Rad.alth.plv.gr. 1914 1937 2
Rad.angel.plv.gr. 1937 1937 2
Rad.ipecac.conc. 1937 1937 2
Rad.ipecac.pulv. 1937 1937 1
Sacch.lact. (iso) 1937 1937 4
Sal carlsb.artif. 1937 1937 4
Salipyrin. 1914 1937 4
Sebum. 1885 1937 kirjassa 4
(lyhennevirhe)
Sem.amygd.amar. 1885 ei ole 1937 1
farmakopeassa
Sem.amygd.dulc. 1885 1937 3
Sem.colae tot. 1937 1937 1
Sem.cucurb. 1937 1937 3
Sem.strychn.tot. 1914 1937 1
Senn.fol. 1964 ei merkitystä 10
Sol.ammon.cntr. 1964 ei merkitystä 10
Spir.denat A12T 1964 ei merkitystä 10
Spir.dil. 1914 1937 9
Spir.tenuis 1914 1937 6
Stib.kal.tart.pro vet. 1937 1937 2
Theriaca pro pecorib. 1940 1940 1
Tinct.aurant.comp. 1937 1937 6
Tinct.cocae 1940 1940 8
Tinct.dulc.hartm. 1940 eri kirjoitusasu 6
Tinct.lavandul. 1940 eri kirjoitusasu 5
Tinct.odontalg. 1940 eri kirjoitusasu 8
Tinct.opii benz. 1914 1937 5
Tinct.pect.schalien. 1940 eri kirjoitusasu 6
Tinct.praec.hartm. 1940 eri kirjoitusasu 6
Tinct.strorhanth. 1914 1937 6
kirjoitusvirhe
Tinct.valer.aether. 1914 ei 1937 mukainen 5
lyhenne
Tinct.valerian. 1914 1937 6
Tinct.veratr. 1914 1937 6
Ungt.zinc.oxid. 1937 1937 4
Zinc.oxid.crud. 1937 1937 4
Zinc.sulf.  1937 1937 2

Johtopäätelmiä

Vuoden 1937 farmakopea sisältää listan aineiden ja valmisteiden lyhenteille, joita on käytettävä. Luultavasti lista on vain vahvistanut jo aikaisemmin vallinneen lyhennekäytännön. Täten vuoden 1937 mukainen lyhenne ei yleensä pois sulje sitä, että pullo voisi olla tuota vuotta vanhempi.
Toisaalta jos lyhenne ei ole v.1937 kirjan vaatimuksen mukainen, on pullo todennäköisesti sitä vanhempi.

Tästä poikkeuksen muodostavat v.1940 Ahosen Pharmacan (epävirallisempi lääkevalmistekirja) valmisteiden nimet. Pharmacaansa Yrjö Ahonen kokosi siihen aikaan Suomessa yleisesti käytössä olleiden lääkevalmisteiden reseptit. Valmisteiden nimet vaihtelivat melkoisesti eri puolilla maata, ja kirjan monografioissa on esillä myös yleisimmät valmisteiden nimien synonyymit. Toisin kuin virallisessa farmakopeassa näille valmisteille ei ollut siis olemassa mitään yhtä ainoaa nimeä puhumattakaan oikeista lyhenteistä.

Listallani esiintyy 112 nimeä, joista 22 kpl poikkeaa nimeltään tai lyhenneasultaan farmakopoiden nimistöstä. Kategorioittain tutkimalla päästään mielenkiintoisiin tilastollisiin päätelmiin. Annan ensin tulokset kategorioittaan:

1. kategoriassa 1/9 poikkeamaa
2. kategoriassa 2/18 poikkeamaa
3. kategoriassa 0/7 poikkeamaa
4. kategoriassa 1/18 poikkeamaa
5. kategoriassa 5/10 poikkeamaa
6. kategoriassa 5/12 poikkeamaa
7. kategoriassa 2/20 poikkeamaa
8. kategoriassa 2/5 poikkeamaa
9. kategoriassa 1/3 poikkeamaa
10. kategoriassa 3/10 poikkeamaa

Pääsääntöisesti useimmissa kategorioissa poikkeamia on siis noin 10 prosenttia. Huomio kiinnitty 5. ja 6. kategorioihin, joissa poikkeamia on peräti 50%.

6. kategorian poikkeamat selittyvät pitkälti sillä, että kyseiset (tinktuura)pullot ovat v.1940 Pharmacasta, jossa lyhennesääntöjä ei edes ole esitetty.
5. kategorian viiden litran pullojen poikkeamat yhtä lukuun ottamatta sotivat v.1937 farmakopean lyhenneasua vastaan. Ainakin nuo pullot ovat, mutta luultavasti kaikki kategorian pullot ovat siis ajalta ennen vuotta 1937. Todennäköisesti pullot ovat vuodelta 1927, jolloin Viipurin Repolan apteekki perustettiin. (((EDIT 17.6.2016 Lasimaalaamon leima kumoaa edellisen lauseen. Pullot, joissa lasimaalaamo lukee, on tehty aikaisintaan v. 1933. Tarkalleen ottaen puhumme nyt tietysti polttomaalattujen etikettien iästä. Olisihan mahdollista, että itse pullot olisikin valmistettu aikaisemmin ja niissä olisi ollut ensin paperiset etiketit. Sitten Räty olisi päättänyt hommata pulloihinsa kestävät etiketit..hmmm...)))

Neljän ensimmäisen kategorian tulokset ovat odotettuja johtuen purkkien valmistustekniikasta.

Muiden kategorioiden pullojen iästä on mahdotonta sanoa mitään varmaa. Monet seikat viittaavat niiden kohdalla vuoteen 1940, mutta useimpien kohdalla varhaisempikin ajankohta olisi teoriassa mahdollista.
LASIMAALAAMO-tekstin alkuperän selvittäminen voisi tuoda asiaan lisävarmuutta.